Metsakasvatus

Metsa istutamine

Viljakate kasvukohatüüpide puhul on võimalus, et metsaomanik saab uue metsa loodusliku uuenemise teel. Meie spetsialist annab hinnangu, kas looduslikule uuenemisele jäetav ala uueneb kvaliteetse materjaliga või kasvab sinna vähem väärtusliku kiirekasvuline võsa.

Enne istutamist valmistatakse maapind ette peamiselt ketasadraga ehk mineraliseeritakse. See annab istutatud puudele hea kasvukiirendi – paranevad nii valguse- ja niiskuserežiim kui toitainete kättesaadavus. Sõltuvalt puuliigist istutatakse 1500 – 3000 taime hektari kohta. Mineraliseeritud pinnas kergendab ka hilisemaid hooldustöid.
Niisketel pinnastel valmistame maapinna ette kopaga ehk mätastame. Töö käigus tekib pinnasest kõrgem mätas, millele istutame taime.

Kultuurihooldus

Kultuurihoolduse eesmärk on parandada istutatud taimede valgus- ja toitaine tingimusi.

Kultuurihoolduse käigus niidame võsasaega maha istutatud taimede kasvu segavad heina ja kiirekasvulised lehtpuud. Istutatud kultuur vajab hooldust ligikaudu kolm aastat.
Levinud on kolme tüüpi kultuurihooldused:

  1. Ümber taime – niidame ümber taime 50 cm raadiuses maha heina ja lehtpuud.
  2. Koridorkultuur – niidame istutatud taimede read kuni meetri laiuselt heinast ja lehtpuudest.
  3. Ülepinnaline kultuurihooldus – tavaliselt viimane kultuurihoolduse järk, kus niidame kogu ala lehtpuudest puhtaks.

Valgustusraie

Valgustusraie ehk noorendiku hooldus on üks tähtsamaid metsakasvatuslikke võtteid. Töö eesmärk on parandada puude valgus- ja toitaine tingimusi. Esimese valgustusraie käigus kujundame metsa liigilist koosseisu. Teise valgustusraie käigus vormime peapuuliigist tulevikumetsa – paremate tüveomadustega puud jäävad kasvama.

Meie kogenud meeskond omab põhjalikke teadmisi metsakasvatusest ja kasutame võtteid, mis sobivad teie metsale. Valgustusraie käigus kujundame tuleviku metsa, mille käigus parandame toitaine- ja valgustingimusi kasvama jäävatele puudele.

 

Alusmetsaraie

Alusmetsaraie eesmärk on tõsta raietööde efektiivsust ja kvaliteeti. Kui alusmets on hõreda või keskmise kasvuga teeme seda tööd võsalõikuritega. Kui alusmets on tihe siis kasutame selleks giljotiini. Võimalusel toome alusmetsa laoplatsi ja realiseerime hakkepuiduna, mille tulu saab maaomanik.